Wyniki wyszukiwania dla hasła: zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza młodzież z diecezji siedleckiej!!!! w wieku od 14-25 lat do udziału w projekcie „OBOZY ORŁÓW Z PODLASIA”. Wszyscy uczestnicy obozów, które odbędą się w dniach 20-30 sierpnia w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim będą mogli rozwinąć się w jednym z wybranych przez siebie kierunku:
- rozwój umiejętności dziennikarsko medialnych
- rozwój umiejętności krajoznawczo – turystycznych
- rozwój umiejętności muzycznych
- rozwój umiejętności do tworzenia i zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz młodych liderów lokalnych
Podczas obozów pod przewodnictwem profesjonalnej kadry uczestnicy stworzą poradnik dla młodzieży: pt: „My Orły z Podlasia chcemy wam powiedzieć, że warto!” W październiku odbędzie się konferencja promująca owoce tych obozów z udziałem władz samorządowych i zaproszonymi gośćmi. Koszt uczestnictwa w projekcie 250 zł. Pozostała część zadania współfinansowana jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze KSM
Biuro KSM Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
tel/fax: 025 787 74 11, tel. kom. 507 062 069
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

więcej info www.ksm-drohiczyn.plznalazłam coś takiego:
"Faktura może być wystawiona zarówno na zakład pracy jak i na samego pracownika. Zakłady pracy często określają w przepisach płacowych limit gotówkowy do którego wysokości dokonują zwrotu za zakup okularów (szkieł) korekcyjnych. Pracownik może złożyć wniosek w celu udzielenia mu sfinansowania zakupu.

Sfinansowanie zakupu okularów jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz wyłączone z podstawy składek na ubezpieczenie społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)."

Dlatego zapytałam na kogo w Waszych zakładach wystawiane są faktury. Sama już nie wiem jak jest lepiej i bezpieczniej. Mogę jeszcze coś zmienić w Zarządzeniu jeśli mnie ktoś przekonana do którejś z tych opcji - na razie napisałam że faktura powinna być wystawiona na zakład pracy, przy czym powinna zawierać informacje dotyczącą osoby dla której mają być wykonane te okulary.

znalazłam coś takiego:
"Faktura może być wystawiona zarówno na zakład pracy jak i na samego pracownika. Zakłady pracy często określają w przepisach płacowych limit gotówkowy do którego wysokości dokonują zwrotu za zakup okularów (szkieł) korekcyjnych. Pracownik może złożyć wniosek w celu udzielenia mu sfinansowania zakupu.

Sfinansowanie zakupu okularów jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz wyłączone z podstawy składek na ubezpieczenie społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)."

Dlatego zapytałam na kogo w Waszych zakładach wystawiane są faktury. Sama już nie wiem jak jest lepiej i bezpieczniej. Mogę jeszcze coś zmienić w Zarządzeniu jeśli mnie ktoś przekonana do którejś z tych opcji - na razie napisałam że faktura powinna być wystawiona na zakład pracy, przy czym powinna zawierać informacje dotyczącą osoby dla której mają być wykonane te okulary.


I ja bym tak zostawił - lepiej, bezpieczniej i poprawniej.

Pytanie - co w sytuacji, gdy Pracownik za miesiąc odejdzie do nowej pracy, a Pracodawca powie - zanim rozliczymy obiegówkę, proszę zwrócić moje okulary

B.

Dz.U.02.236.1992
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą", które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

Mam nadzieję że to rochę rozjaśni ...


Witam.

Nie pamiętam, gdzie to było, ale chodzi o to, że jako wykonujący i zatwierdzający instalację może być ta sama osoba, chociaz nie powinna wykonywać pomiarów bez asysyty.
a ponadto:
pomiary elektryczne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania (urządzenia pod napięciem) niosą zagrożenia zarówno dla osób wykonujących te pomiary, jak i dla osób postronnych. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki prace przy wykonywaniu prób i pomiarów zaliczane są do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne, doświadczenie eksploatacyjne oraz posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, upoważniające do wykonywania pomiarów jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Ustawa “Prawo Energetyczne” postanawia, że osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz
urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne zostały powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz właściwych Ministrów wymienionych w “Prawie Energetycznym”. W tej sprawie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.”

Ok mniejsza z tym. Podpowiedzcie mi co mam takim osobom napisac pracodawca nie ma czasu

W mysl rozporzadzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr21 poz 94 z pozn. zmianami itp oraz zarzadzenia nr...

Organizuje szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych w formie kształcenia samokierowanego w dniu...... które zakonczy sie egzaminem w formie testu przed powołana komisja.

Zobowiazuje do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu którego szczegółowe zasady okreslone sa zarządzeniem nr............. nastepujace osoby

1.xxx
2.xxxxxx
3xxxxx
4xxx

Kwituje odbiór materiałów
szkoleniowych
oraz zobowiazuje sie do
uczestnictwa w kursie
...................................

No i podpis prezesa
Cos takiego wystarczy?

Mam taki dylemat. W zeszłym roku weszlo Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajace poprzednie rozporządzenie o szkoleniach BHP. Interesuje mnie zapis ktory mowi ze pracownicy na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktaży, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanoeiskach na ktorych sa wykonywane prace szczegolnie niebezpieczne nie rzadziej niz raz w roku. Dlatego zmienilem nasze wewnetrzne zarzadzenie, i mamy teraz wedlug nowego rozporzadzenia dla jednych co roku szkolenia okresowe a dla pozostalych co 2 lata. Tylko mam problem jak to liczyć. czy pracownicy ktorzy mieli szkolenie okresowe we wrzesniu 2006 w mysl starego rozporzadzenia maja miec szkolenie w tym roku w wrzesniu?Czy mam ich natychmiast wyslac na szkolenie bo pracuja na stanowiskach na ktorych wystepuja prace szczegolnie niebezpieczne i musza byc co roku wiec juz maja niewazne. JAK TO ROZUMIEC I LICZYC? Tak samo w mojej firmie pracuja pracownicy ktorzy maja w badaniu lekarskim napisane praca na wysokosci, przez co wszyscy by sie kwalifikowali do szkolen co roku?

Oto fragmernt z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej/1/
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992)

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą", które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej "poszkodowanymi", zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Poszkodowani prowadzący pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm./2/), w stosunku do których postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", zgłaszają wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności.

17.09.2008 Bruksela (PAP) - Komisja Europejska (KE) zapowiedziała w środę dalsze ograniczenie flot połowowych w Unii Europejskiej, w ramach zaproponowanego przeglądu Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).

KE jest zdania, że łodzi i statków jest za dużo jak na dostępne zasoby mórz i oceanów, a obecne reguły, zreformowane po raz ostatni w 2002 roku, nie zapewniają przetrwania zagrożonych wyginięciem gatunków ryb.

"W obecnej formie WPRyb nie zachęca rybaków ani polityków do odpowiedzialnego postępowania. Nasze instrumenty zarządzania sprzyjają podejmowaniu krótkowzrocznych i krótkofalowych decyzji, które powodują zakłócenie zrównoważonego rybołówstwa" - oświadczył unijny komisarz ds. rybołówstwa Joe Borg.

"Całościowy przegląd" ma się rozpocząć natychmiast. Pierwsze konsultacje odbędą się już 29 września na spotkaniu unijnych ministrów ds. rybołówstwa w Brukseli. KE zapowiada przedstawienie pełnego dokumentu z propozycjami zmian na początku 2009 roku.

Główne problemy, które powinny być rozwiązane w ramach przeglądu, to - zdaniem KE - nadmierna zdolność połowowa obecnej floty UE oraz brak wystarczającej odpowiedzialności rybaków za "zrównoważone" wykorzystywanie zasobów mórz i oceanów. Zdaniem KE, obecnie 88 proc. zasobów jest nadmiernie eksploatowanych.

Z zapowiedzi KE wynika, że w ramach zreformowanej WPRyb "zrównoważenie ekologiczne" ma stanowić cel nadrzędny wobec "zrównoważenia gospodarczo-społecznego" - co oznacza, że troska o zachowanie zasobów będzie ważniejsza niż zapewnienie miejsc pracy w rybołówstwie.

KE nie podaje na razie żadnych danych na temat redukcji floty połowowej, ale w niedawnym wywiadzie dla AFP komisarz Borg wyraził przekonanie, że powinna ona wynieść ok. 40 proc.

W zeszłym roku w całej UE było nieco ponad 88 tys. jednostek połowowych. Od wejścia do UE polska flota połowowa zmalała o ok. 400 jednostek, czyli o jedną trzecią zarejestrowanych łodzi i statków.

Chciałbym zauważyć, że nie nabywa sie prawa do refundacji kosztów zakupu okularów z chwilą zatrudnienia na stanowisku pracy, gdzie pracuje sie pobad 4 godziny dziennie przy komputerze, lecz dopiero jak lekarz stwierdzi pogorszenie wzroku w związku z pracą przy komputerze i zaleci stwierdzi konieczność zakupu takowych okularów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
..................
§ 8. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pra­cownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitora­mi ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w za­kresie i na zasadach określonych w odrębnych przepi­sach.

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracow­nikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowa­dzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowa­nia podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowe­go.
.......................
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
(Dz. U. Nr 69, poz. 332; zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451)
Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
......
1. 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań...........
.............
Tyle na razie. Nie doczytałem się, aby warunkiem refundacji okularów korygujacych wzrok było pogorszenie wzroku w związku z pracą na komputerze.
Pozdrawiwm w zimny popołudniowy niedzielny dzionek. A ja w pracy i przez to mi nie żal.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1999 r.)
Na podstawie art. 59 ust. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 maja 1996 r.
w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.*
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 1996 r.)
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§ 1. Orzeczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zwane dalej "orzeczeniami lekarskimi", oraz orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny mogą być wydawane przez:

§ 5. 1. (1) Orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny jest wydawane na formularzu zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

I ode mnie - nie tylko Ginekolog, ale np. Pediatra, Chirurg też mogą to zrobić - gdy np. dziecko jest po operacji i sama mama go nie jest np w stanie unieść (dziecko ma gorset, gips itp).

Pozdrawiam
B.

Przepisy i wyroki dotyczące tych spraw:
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.(Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia. (Dz.U. nr 13, poz. 86 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 69, poz. 417);
- Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 roku w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego. (Dz.Urz.MHiPM nr 1-3 poz.1);
- Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 48/MON z dnia 12 września 1983 r. (Dz. Rozk. MON z 1983 r. poz 53);
- Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (MON Kadr. 63/98);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. (Dz.U. nr 121, poz. 571);

wyroki:
- Sądu Najwyższego
z dnia 23 listopada 2004 r. (I UK 15/04);
z dnia 20 października 2005 r. (I UK 41/05);
z dnia 16 grudnia 2004 r. (II UK 79/04);
z dnia 7 października 2003 r. (II UK 87/03);

- Sądu apelacyjnego w Katowicach
z dnia 30 listopada 2006 r. (III AUa 466/06);
z dnia 16 października 2003 r. (III AUa 1508/02);

Niektóre z tych przepisów są nieobowiązujące, ale podaję je gdyż okres pracy spełniający wymogi w trakcie obowiązywania tych przepisów zalicza się do pracy w warunkach szczególnych.

Ewania ,mądra kobieto,a jak skomentujesz te zmiany?napisane troche na okrągło,szczegolnie chodzi mi o ryzyko zawodowe

(Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy1)
(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 330) § 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:

1) zapobieganie zagrożeniom;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;

3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;

4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;

5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;

6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;

instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia ... kwietnia 2009 r

w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kultury oraz zniesienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

1. Tworzy się Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kultury w drodze przekształcenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Przekształcenie o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obsługującego sprawy działów określonych odpowiednimi rozporządzeniami, komórek organizacyjnych obsługujących oraz pracowników obsługujących te działy.

3. Znosi się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kultury oraz zniesienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ... kwietnia 2009.

Prezes Rady Ministrów
[-] K. Ciszek-Skwierczyński


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia ... kwietnia 2009 r

w sprawie przyłączenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Spraw Ekonomicznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

1. Przyłącza się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Spraw Ekonomicznych.

2. Przyłączenie o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obsługującego sprawy działów określonych odpowiednimi rozporządzeniami, komórek organizacyjnych obsługujących oraz pracowników obsługujących te działy.

3. Znosi się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Prezes Rady Ministrów
[-] K. Ciszek-Skwierczyński

A na moim forumku mamy coś takiego
W dniu 31 lipca 2006 r. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Zarządzenie Nr 116) powołany został Zespół do Spraw Umowy Społecznej. Zespół pracował w kancelarii Prezesa Rady Ministrów do 30 stycznia 2007 roku. Decyzją Nr 7 z 14 listopada 2006 roku Przewodniczący Zespołu do Spraw Umowy utworzył grupy robocze ds.:

* tworzenia nowych miejsc pracy, polityki zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
* zabezpieczenia społecznego,
* polityki rodzinnej,
* dialogu, partnerstwa społecznego i społeczeństwa obywatelskiego,
* ochrony zdrowia,
* warunków rozwoju społeczno - gospodarczego i przedsiębiorczości.

Podstawowym dokumentem dla przygotowania Umowy Społecznej była „Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007-2015”

W dniu 26 luty 2007 roku podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej Poseł Stanisław Szwed – wiceprzewodniczący Zespołu przedstawił diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce oraz główne założenia i cel umowy społecznej pod hasłem „Gospodarka – Praca – Rodzina - Dialog”.

Ogromne zaskoczenie oraz zaniepokojenie całego środowiska służb mundurowych wzbudziło sprawozdanie grupy roboczej ds. zabezpieczenia społecznego, który przedstawiamy poniżej:

Grupa robocza ds. zabezpieczenia społecznego działająca w ramach Zespołu do Spraw Umowy Społecznej

Temat

Włączenie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego

Zakładany cel

Spójność systemów emerytalnych i ograniczenia wydatków budżetu Państwa na świadczenia emerytalno-rentowe.

Opis sytuacji wyjściowej

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych miała doprowadzić do możliwie najpełniejszej unifikacji systemów emerytalnych i oparciu ich na składce ubezpieczeniowej. Projektując w 1998 r. nowy system emerytalny dążono do wyeliminowania systemów zaopatrzeniowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Państwa, a właśnie takim systemem jest system zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych oraz system uposażeń sędziowskich i prokuratorskich.


reszta tematu http://www.ifp.pl/index.p...t=20287&start=0

ministerstwo gospodarki i pracy - Jerzy Hausner(SLD), profesor nauk ekonomicznych, Kraków
minister spraw zagranicznych - Włodzimierz Cimoszewicz(SLD), doktor prawa międzynarodowego publicznego, Warszawa
minister obrony narodowej - Jerzy Szmajdziński(SLD), akademia ekonomicza, Wrocław
minister spraw wewnętrznych i administracji - Ryszard Kalisz(SLD), prawo i administracja, Warszawa
minister sprawiedliwości - Marek Sadowski(bezp.), prawo, był faktycznie sędzią, Kraków, (Jagielonka, jak Ziobro )
minister finansów - Andrzej Raczko(bezp.), doktor nauk ekonomicznych, Łódź
minister skarbu państwa - Jacek Socha(bezp.), ekonomia, Warszawa, Instytu Rynku Kapitałowego przy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
minister infrastruktury - Krzysztof Opawski(bezp.), doktor nauk ekonomicznych, Łódź, Zurych
minister rolnictwa i rozwoju wsi - Wojciech Olejniczak(SLD), inżynier rynku rolnego i spółdzielczości, magister zarządzania i marketingu agrobiznesu, doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, Warszawa
minister polityki społecznej - Krzysztof Pater(bezp.), magister ekonomii, Warszawa
minister zdrowia - Marian Czakański(bezp.), doktor ekonomii, Warszawa
minister edukacji narodowej i sportu - Miroslaw Sawicki(bezp.), fizyk, Warszawa
minister kultury - Waldemar Dąbrowski(bezp.), elektronika, Warszawa, stypendtysta the british council, Goethe Isnstitiut, Departamen Stanu USA, executive programme for leaders in development, Harward, szeroko obyty w kulturze
minister nauki i informatyzacji - Michał Kleiber(bezp.), inżynieria lądowa, matematyka, mechanika i informatyka, Warszawa
minister środowiska - Jerzy Swatoń(bezp.), doktorant organizacji i zarządzania, Praga, automatyka i informatyka, Gliwice


to jest rząd jaki chciałbym mieć, abstrahując od rzeczywistości, na papierze wygląda to bardzo przyzwoicie. Poza ministrem obrony narodowej i edukacji narodowej i sportu, bez powiązań ze stołkiem, i ministrem zdrowia, choć nie wiem, czy służbie zdrowia potrzebny jest lekarz czy właśnie ekonomista, to rzeczowość i gwarancja znania się na rzeczy bije od ich CV. Ale takie coś się dzieje tylko wtedy jak partia ma silną pozycję w parlamencie i musi się ratować przed opinią publiczną. Może na PiSie też należy wywrzeć presję, aby powołali rząd ekspertów?

Rządowe miliony na zmniejszenie bezrobocia

PAP 27.03.2007

Rząd chce, by stopa bezrobocia na koniec 2007 r. spadła do 13 proc. W tym celu przyjął 26 marca "Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2007 roku", przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Aby ograniczyć bezrobocie i zwiększyć zatrudnienie konieczne będzie - według rządu - m.in.: rozwijanie przedsiębiorczości, inwestycji infrastrukturalnych oraz budownictwa mieszkaniowego.

Chodzi o ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej i informacji biznesowej, a także udzielanie kredytów technologicznych, dzięki którym będzie można zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność firm.

Istotne będą również działania w ramach "Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013", np. pomoc w rozwoju mikroprzedsiębiorstw działających m.in. w obszarze usług turystycznych i transportowych oraz przetwórstwa produktów rolnych - podało CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rząd chce też poprawić funkcjonowanie urzędów pracy, lepiej informować o rynku pracy, aktywizować bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierać niepełnosprawnych poszukujących pracy i promować elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy.

Na podnoszenie kwalifikacji pracowników rząd chce przeznaczyć 15.757,3 mln zł. Środki krajowe stanowić będą 55,8 proc. tej kwoty, tj. 8.784,91 mln zł. Unia Europejska dołoży pozostałe 6.972,41 mln zł.

Konfederacja Pracodawców Polskich zajęła sceptyczne stanowisko wobec rządowych propozycji.

Według pracodawców "Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2007 roku", nie ma cech "nowego otwarcia". Stanowi kontynuację planu działań na rok poprzedni zarówno pod względem formy, rodzaju ujętych problemów, jak i narzędzi, którymi pragnie je rozwiązywać.

Po raz kolejny zawiera zadania, z poprzednich edycji, co sugeruje brak możliwości, warunków lub umiejętności ich realizacji - podważając wiarygodność prezentowanego Planu - czytamy w komunikacie Konfederacji.

Zdaniem pracodawców działania zawarte w Planie w gruncie rzeczy dotyczą jedynie zarządzania bezrobociem, a nie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia.

spróbuj tego ja wlasnie walczę w ten sposob

Dz.U.03.141.1365

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne

(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2003 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 3b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady umarzania przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych składek.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)  należności z tytułu składek - należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych
składek;
  2)  Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3)  zobowiązany - płatnika składek zobowiązanego do opłacenia należności z
tytułu składek, następcę prawnego płatnika składek, któremu Zakład wydał
decyzję o zakresie odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu tych składek,
albo osobę trzecią, na którą decyzją Zakładu przeniesiona została
odpowiedzialność za zobowiązania płatnika składek z tytułu tych składek.

§ 3. 1. Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany
wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w
stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki
dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:
  1)  gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i
jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
  2)  poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego
nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu
składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia
działalności;
  3)  przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki
nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego
możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.
2. Za rodzinę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące z zobowiązanym osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające z zobowiązanym w faktycznym związku.
3. Za działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się pozarolniczą
działalność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_______________
1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem
administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz.
802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr
110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz.
1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz.
2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.

Witam, jeśli zalegam ZUSowi kilka składek (jako osoba prowadząca dzaił.
gosp.) co ZUS może i jak się bronić przd nim?
Mój biznes kręci się sinusoidalnie, raz jest zysk, raz nie (częściej nie i
stąd brak na ZUS, a żyć trzeba).
Dostałem od nich rozliczenie, gdzie wyszczególnili mi kilka braków.
Czy wysłać im zobowiązanie, że jak będę miał, to im spłacę?
Czy są jakieś inne sposoby by załagodzić sytuację?

KrzysiekCZy ktos z tego korzystal? jak mu poszlo?

Dz.U.03.141.1365

ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ1)

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie szczególowych zasad umarzania naleznosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne

(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2003 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 3b ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pózn. zm.2))
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla szczególowe zasady umarzania przez Zaklad
Ubezpieczen Spolecznych naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenia
spoleczne ubezpieczonych bedacych równoczesnie platnikami tych skladek.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:
  1)  naleznosci z tytulu skladek - naleznosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne ubezpieczonych bedacych równoczesnie platnikami tych
skladek;
  2)  Zaklad - Zaklad Ubezpieczen Spolecznych;
  3)  zobowiazany - platnika skladek zobowiazanego do oplacenia naleznosci z
tytulu skladek, nastepce prawnego platnika skladek, któremu Zaklad wydal
decyzje o zakresie odpowiedzialnosci za zobowiazania z tytulu tych skladek,
albo osobe trzecia, na która decyzja Zakladu przeniesiona zostala
odpowiedzialnosc za zobowiazania platnika skladek z tytulu tych skladek.

§ 3. 1. Zaklad moze umorzyc naleznosci z tytulu skladek, jezeli zobowiazany
wykaze, ze ze wzgledu na stan majatkowy i sytuacje rodzinna nie jest w
stanie oplacic tych naleznosci, poniewaz pociagneloby to zbyt ciezkie skutki
dla zobowiazanego i jego rodziny, w szczególnosci w przypadku:
  1)  gdy oplacenie naleznosci z tytulu skladek pozbawiloby zobowiazanego i
jego rodzine mozliwosci zaspokojenia niezbednych potrzeb zyciowych;
  2)  poniesienia strat materialnych w wyniku kleski zywiolowej lub innego
nadzwyczajnego zdarzenia powodujacych, ze oplacenie naleznosci z tytulu
skladek mogloby pozbawic zobowiazanego mozliwosci dalszego prowadzenia
dzialalnosci;
  3)  przewleklej choroby zobowiazanego lub koniecznosci sprawowania opieki
nad przewlekle chorym czlonkiem rodziny, pozbawiajacej zobowiazanego
mozliwosci uzyskiwania dochodu umozliwiajacego oplacenie naleznosci.
2. Za rodzine, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uwaza sie wspólnie
zamieszkujace i gospodarujace z zobowiazanym osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostajace z zobowiazanym w faktycznym zwiazku.
3. Za dzialalnosc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza sie pozarolnicza
dzialalnosc w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczen spolecznych.

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

_______________
1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem
administracji rzadowej - zabezpieczenie spoleczne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 5 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w
sprawie szczególowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz.
802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr
110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz.
1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz.
2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.Nim zapadną ostateczne decyzje o zlikwidowaniu ministerstwa gospodarki morskiej, pragnę zwrócić uwagę przyszłemu premierowi nowego rządu,jakie niesie to za sobą ryzyko i czy taka decyzja jest racjonalna. Wspólnota Europejska jest na początku drogi kształtowania nowej polityki morskiej. Powołała po raz pierwszy specjalnego komisarza ds. rybołówstwa i spraw morskich. Podstawowe założenia europejskiej polityki morskiej zostały przedstawione kilka tygodni temu, po rocznych konsultacjach w tzw. „Błękitnej Księdze”
- Komisja Europejska podczas kolegium komisarzy przyjęła 10października komunikat, w którym przedstawiła swoją koncepcję zintegrowanej polityki morskiej UE, wraz ze szczegółowym planem działania określającym ambitny program prac na nadchodzące lata – poinformował 11 października podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim października komisarz Joe Borg - Odkrycia naukowe, ogromne postępy w rozwoju technologii, globalizacja, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie mórz gwałtownie z mieniają relacje Europy z morzem i oceanami, co wiąże się również z rosnącymi możliwościami i wyzwaniami – dodał.
Zarządzanie polityką morską w UE ulega modyfikacji. Obecny podział sektorowy, uważa Komisja Europejska, utrudnia pogodzenie ze sobą wielu różnych działań i działalności prowadzonych na obszarach mórz i oceanów. Może to dawać w efekcie wiele niepożądanych skutków. A więc decyzji, które się wzajemnie wykluczają, działań i decyzji, które wywierają negatywny wpływ na środowisko morskie. Może to nałożyć nierówne ograniczenia na konkurujące ze sobą działalności prowadzone na obszarach morskich lub też ograniczać korzyści płynące z nowych.
Dla uzmysłowienia sobie zakresu polityki morskiej, przypominam:
• W ramach ONZ działa 12 organizacji zaangażowanych w tworzenie światowej polityki morskiej, która obowiązuje także i nasz kraj,
• Unia Europejska i państwa członkowskie, w tym też Polska, są stroną w ponad 100 umowach wielostronnych, związanych z polityka morska.
• Na poziomie europejskim, kwestiami morskimi zajmuje się 6 agencji,
Odpowiedzialność za działania na obszarach morskich, które prowadzone są na wodach przybrzeżnych spoczywają na poszczególnych państwach członkowskich, mających dostęp do morza. Metody koordynacji i realizacji działań są, jak na razie, różnie prowadzone w poszczególnych krajach – przez odrębne resorty ministerialne albo sprawy morskie są w poszczególnych resortach. Zmiana, jaka zachodzi w kreowaniu europejskiej polityki morskiej i zadania, jakie UE sobie w tym zakresie wyznaczyła – będzie wymuszała na rządach państw członkowskich, które mają dostęp do mórz i oceanów - bardziej efektywną koordynację działań dot. obszarów morskich. Dotychczas, polityki Wspólnoty Europejskiej związane z morzem, a więc dot. transportu morskiego, przemysłów morskich, regionów przybrzeżnych, energii pozyskiwanej poza lądem, rybołówstwa, środowiska morskiego oraz innych, zbliżonych tematycznie – tworzono w UE osobno i realizowane je niezależnie. Oczywiście, starano się by uwzględniały one wszelkie powiązania, jakie miedzy nimi zachodzą, by były traktowane w szerszym kontekście. Ale brakowało systematycznych badań, które określiłyby, w jaki sposób można te rozproszone polityki związane z morzami i oceanami połączyć w jedną, w celu wzmożenia ich oddziaływania. Jednocześnie KE zwróciła uwagę na szybko rosnącą aktywność ludzką na obszarach morskich i rejonach przybrzeżnych, co spowodowało, iż zarządzanie tą działalnością, niejednokrotnie ze sprzecznymi interesami – stwarza coraz to większe trudności. Najlepiej obrazuje to konflikt rybaków w Polsce, którzy chcą zarabiać na połowach ryb a potrzebą ochrony zasobów rybnych w Bałtyku, które, z punktu widzenia nauki są drastycznie zagrożone. Dlatego właśnie KE uznała, że nadszedł najwyższy czas, by polityka morska UE stanowiła integralna całość. A tym samym czas, by stworzyć podstawy do nowego zarządzania wszelką działalnością związaną z morzem. Powołanie urzędu nowego komisarza ds. rybołówstwa i spraw morskich, opracowanie przez niego Zielonej Księgi dot. polityki morskiej, roczne konsultacje społeczne nad jej treściami, potem prace w poszerzonym, składzie z udziałem 9 komisarzy Unii Europejskiej zaowocowały opracowaniem zintegrowanej, europejskiej polityki morskiej. Ta decyzja Wspólnoty Europejskiej stawia określone zadania także przed polskim rządem.
Dlatego, moim zdaniem, likwidacja ministerstwa gospodarki morskiej jest sprzeczna z nową, wizją Komisji Europejskiej wprowadzania w życie unijnej polityki morskiej.
Przyniesie więcej szkód niż pożytku. Wątpliwe są też oszczędność w budżecie państwa z powodu likwidacji resortu morskiego. Konflikty polskiego rządu ze Wspólnota Europejską w sprawach morskich mogą kosztować znacznie więcej.

Bruksela, dnia 17 września 2008 r.
Komisja rozpoczyna śródokresowy przegląd
wspólnej polityki rybołówstwa
Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dokument przedstawiony przez Joe
Borga, komisarza ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, zawierający analizę
dodatnich i ujemnych stron wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) po jej
reformie z 2002 r. Członkowie Komisji przyznali, że chociaż pakiet reform z
2002 r. znacząco ulepszył zarządzanie rybołówstwem w UE, nadal istnieje
szereg wyzwań, które należy podjąć. Krótkofalowe decyzje połączone z
nieodpowiedzialnym postępowaniem w niektórych częściach sektora w
dalszym ciągu mają negatywne skutki dla tych rybaków, którzy działają na
rzecz wspólnego dobra. W rezultacie powstaje sytuacja błędnego koła, w
której zakłócona zostaje zarówno równowaga ekologiczna mórz, jak i
rentowność gospodarcza sektora. W związku z tym Komisja proponuje
natychmiast rozpocząć pełen przegląd WPRyb, aby przygotować podstawy
dla zasadniczej reformy ram instytucjonalnych zarządzania rybołówstwem w
Unii Europejskiej.
Komisarz Borg stwierdził: „W przypadku zarządzania ruchomymi zasobami
międzynarodowymi, od których zależy europejski sektor rybołówstwa, wspólna
polityka rybołówstwa jest jedynym rozwiązaniem. Jednak w obecnej formie WPRyb
nie zachęca rybaków ani polityków do odpowiedzialnego postępowania. Nasze
instrumenty zarządzania sprzyjają podejmowaniu krótkowzrocznych i krótkofalowych
decyzji, które powodują zakłócenie zrównoważonego rybołówstwa. Rzetelne
określenie niezbędnych zmian oraz planu działania wymaga czasu, a także pełnego
zaangażowania zainteresowanych podmiotów. Z tego względu proponuję, abyśmy
natychmiast rozpoczęli pełen przegląd reformy z 2002 r.”
Komisarz Borg podkreślił szereg osiągnięć, które odnotowano w ramach reformy z
2002 r., a zwłaszcza: większą wiarygodność i przejrzystość naukowych podstaw
prowadzonej polityki, lepszą komunikację z zainteresowanymi podmiotami, objęcie
znacznej liczby stad długoterminowymi planami zarządzania, a także niedawno
podjęte działania na rzecz eliminacji nielegalnych połowów oraz ograniczenia
odrzutów.
Pomimo wielu wspomnianych pozytywnych działań nadal należy rozwiązać
następujące problemy uniemożliwiające prowadzenie naprawdę zrównoważonych
połowów na wodach UE:
- nadmierna zdolność połowowa floty UE: obecnie flota jest w stanie poławiać od
dwóch do trzech razy więcej niż wynosi maksymalny podtrzymywalny połów;
- rybacy muszą ponosić odpowiedzialność za zrównoważone wykorzystywanie
zasobów publicznych;
- zrównoważenie ekologiczne musi stanowić cel nadrzędny wobec
zrównoważenia gospodarczo-społecznego, ponieważ jest ono warunkiem
wstępnym umożliwiającym ten drugi rodzaj zrównoważenia;
- w procesie decyzyjnym musi istnieć bardziej przejrzysta hierarchia między
zasadami a realizacją, tak aby uprościć regulacje na szczeblu UE oraz wspierać
2
regionalne rozwiązania w zakresie zarządzania we wszystkich możliwych
przypadkach;
- WPRyb należy uspójnić z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, która
niedawno weszła w życie i która zobowiązuje państwa członkowskie do
zapewnienia dobrego stanu ekologicznego mórz podlegających ich jurysdykcji
do 2020 r.;
- Europa potrzebuje skoordynowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem,
które obejmowałoby lądowe i rynkowe elementy sektora wraz z sektorem
połowowym i akwakulturą, zgodnie z nową zintegrowaną polityką morską UE i
zrównoważonym wzrostem w regionach przybrzeżnych, na który kładzie się
nacisk w ramach tej polityki.
Komisja rozpocznie teraz etap analizy i konsultacji, który stworzy podstawę dla
przyszłego procesu reform. Dnia 29 września odbędzie się nieformalna debata z
ministrami ds. rybołówstwa w ramach posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa, w oparciu
o dokument zawierający diagnozę sytuacji i warianty działań politycznych. Jeżeli
Rada Europejska zwróci się następnie do Komisji o rozpoczęcie prac nad reformą
WPRyb w ramach konkluzji w sprawie polityki morskiej w grudniu 2008 r., Komisja
przedstawi pełen dokument dotyczący debaty na początku 2009 r. W ten sposób
powstaną podstawy dla szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi
i zainteresowanymi podmiotami.
Wspólną politykę rybołówstwa oficjalnie ustanowiono w 1983 r. i od tamtej pory
poddawano ją przeglądowi co dziesięć lat. Ostatnią reformę uzgodniono w 2002 r., a
jej przegląd nastąpi najpóźniej w 2012 r.

Wpierw trochę z historii.
Poniższy tekst oparłem na materiałach prof. Andrzeja Grzywacza - Solenizantowi w dniu dzisiejszym - 30 listopada - składam najlepsze życzenia imieninowe.
ADAM LORET – wybitny leśnik, pierwszy naczelny dyrektor Lasów Państwowych, współtwórca nowoczesnej administracji leśnej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, mając zaledwie 37 lat, rozpoczął pracę w administracji Lasów Państwowych. Najpierw był p.o. naczelnika w OZLP w Warszawie, później naczelnikiem, by od 1925 r. Dyrektorem Dyrekcji LP w Warszawie. W 1926 r. minister rolnictwa, powołał Loreta na nadzwyczajnego delegata do spraw administracji lasów państwowych. Funkcję tą pełnił do 1931 r. Jednak już w 1928 r. został doradcą w Departamencie Leśnictwa, w którym podejmował strategiczne decyzje. 1 stycznia 1931 r. został kierownikiem utworzonej właśnie Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, by w 1933 r. zostać Dyrektorem Naczelnym LP. Na tym stanowisku pracował do końca.
Miał niewątpliwe zasługi w rozwoju firmy, którą stworzył ze współpracownikami od podstaw. Zasady zarządzania lasami zatwierdził odpowiednim rozporządzeniem Prezydent Rzeczpospolitej w 1924 r. W realizacji programu reform był konsekwentny. M.in. zlikwidował umowy z prywatnymi firmami na wyrąb i przerób drewna. Zbudowano w tamtym czasie kilkanaście zakładów przerobu drewna, zorganizowano sprawną spedycję i transport drewna oraz eksport drewna przez firmę Paged. Utworzono Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a w nim oddział rezerwatów, odpowiedzialny za tworzenie parków narodowych oraz rezerwatów i pomników przyrody. Białowieski Park Narodowy utworzono również w strukturach i za pieniądze LP. Kiedy Polskę dotknął kryzys, a rząd objął Władysław Grabski, lasy miały dostarczyć znacznych przychodów skarbowi państwa - 1/3 wszystkich przychodów z firm państwowych. Rząd naciskał,
aby przeprowadzić transakcję białowieską z Firmą Century na eksploatację nadleśnictw białowieskich, którą podpisał Michał Jastrzębowski – dyrektor spółki drzewnej, w kwietniu 1924 roku. W tamtym czasie Polska mogła sprzedawać wyłącznie dobra naturalne: węgiel i drewno. Poza Puszczą wydzierżawiono wówczas 11 innych nadleśnictw.
Firma Century okazała się nierzetelna, prowadziła rabunkową eksploatację lasów, nie wywiązywała się z umowy, która i tak dla polskiej strony była niekorzystna. Adam Loret zdecydował się w 1929 r. na wypowiedzenie umowy koncesyjnej, co pociągnęło konieczność zapłacenia firmie odszkodowań w łącznej wysokości 525 tys. Funtów szterlingów, kwotę gigantyczną jak na ówczesne czasy. Pieniądze te zapłaciły z własnych, Lasów Państwowych, dochodów. Ta decyzja wówczas i obecnie jest postrzegana za bardzo rozsądną, gdyż uchroniła Puszczę Białowieską przed dalszą dewastacją. Historia Leśnictwa posiada pełną dokumentację tej sprawy, z której jednoznacznie wynika, że Loret był obrońcą Puszczy. Warto o tym pamiętać. Także teraz - i wyciągać wnioski. Bo „nieznajomość faktów i historii, nie usprawiedliwia głoszenia nieprawdy”.
Loret lubił powtarzać: „Tylko państwo, jako właściciel, jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne przyrodnicze i kulturalne korzyści płynące z nich dla kraju”. Zdanie to widnieje również na statuetce przyznawanej za najwybitniejsze osiągnięcia na rzecz rozwoju lasów i leśnictwa – statuetce wręczanej laureatom prestiżowej nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta.
28 listopada w Białowieży odsłonięto głaz z tablicą pamiątkową poświęconą Adamowi Loretowi.

A teraz nieco ze współczesności. Jak spojrzy się na historię lasów, to zawsze, gdy brali się za nie politycy, finansiści (=bankierzy) - generalnie rządzący - wszystko i wszyscy na tym tracili. Silver, nie przekonasz mnie, że firmy nie można zreformować, że nie można jej unormalnić. Zgadzam się w jednym - przy tak dużym upolitycznieniu to jest prawie niemożliwe. Ja nie łudzę się, że po jakichś prywatyzacyjnych przekształceniach sytuacja się poprawi - nie, a problem społeczny urośnie do gigantycznego rozmiaru - LP to jakieś 26-27% powierzchni kraju. I nie chodzi mi o to, że zredukowane zostanie zatrudnienie do kilku tysięcy, np. 20% dotychczasowego. To zmieni całkowicie rynek pracy w powiatach i gminach. A po doświadczeniach z restrukturyzacją PGRów śmiem twierdzić, że w PGL będzie analogicznie. I o tym byłoby właściwsze dyskutować i szukać "trzeciej" drogi i namawiać do tego polityków.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów badań nietrzeźwego pracownika -patrz niniejszy przepis
Dz.U.03.70.646
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób dokonywania rozliczeń kosztów badań, na które został skierowany ubezpieczony przez płatnika składek w celu ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że ubezpieczony znajdował się w chwili wypadku pod ich wpływem, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania.
§ 2. 1. Rozliczenie kosztów badań ubezpieczonego niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie, poniesionych przez płatnika składek następuje na podstawie jego wniosku złożonego w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.
2. Wniosek składa się w przypadku negatywnego wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, lub dodatniego wyniku badania, jeżeli ubezpieczony nie przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
§ 3. 1. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię lub odpis protokołu powypadkowego albo karty wypadku;
2) kserokopię wyników badań ubezpieczonego, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek;
3) oryginał dowodu stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów badań.
2. Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek.
§ 4. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca płatnikowi składek poniesione przez niego koszty badań nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami.
2. W przypadku gdy wniosek lub dokumenty, o których mowa w § 3, dotknięte są brakami formalnymi lub merytorycznymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wątpliwości.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez płatnika składek.
§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczania kosztów badań, na które ubezpieczony został skierowany po dniu 31 grudnia 2002 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
________
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.d doczekało się 2 zmian a najważniejsza poniżej:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 20 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005 r.)

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

_________
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO

.................................................
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr ......
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku: ...................
(dozoru, eksploatacji)*)

Komisja Kwalifikacyjna Nr ..... działająca zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na
podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu ....................
i protokołu nr .......... stwierdza, że Pan/Pani ..............
posiadający/a numer ewidencyjny PESEL ....................... i
legitymujący/a się dokumentem tożsamości ......................
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na
stanowisku .......................... (dozoru, eksploatacji)*)
w zakresie: ............................ (obsługi, konserwacji,
remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym)*) dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci: .................................
...............................................................
...............................................................
(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z
protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)

Świadectwo jest ważne do dnia .............

mp.

....................... .................................
(data i miejsce (podpis przewodniczącego komisji)
wystawienia) (pieczęć imienna)

_________
*) Wpisać właściwy wariant.

................................................
a świadectwa bez terminu ważności (dożywotnie) otrzymały ważność na 5 lat.

Witam!
Takich przepisów jest dużo. Poniższe bezpośrednio lub pośrednio dotyczą konieczności przeprowadzania pomiarów:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
2. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
4. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.
5. PN-88/E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.
6. PN-E-04700:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
7. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
8. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
9. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
10. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
11. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
12. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
13. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636
14. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)
15. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)
16. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)
17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)
18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)
20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).
21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).
22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 10 1998r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączania , obrotu energii elektrycznej, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 881).
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
26. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia.

Jeżeli Kolega jest zaskoczony to proszę sprecyzować pytanie.

To co dał Andi jest dokładnie w tym rozporządzeniu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

(Dz. U. Nr 236, poz. 1992)

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej „poszkodowanymi”, zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Poszkodowani prowadzący pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), w stosunku do których postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, zgłaszają wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności.

§ 3. 1. Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

1) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;

2) dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

3) przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

4) przesłuchanie świadków wypadku;

5) zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

2. Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 3—6 ustawy.

3. Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

§ 4. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.

§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku podmioty zobowiązane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1—7 i pkt 9—14 ustawy, powiadamiają pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel Zakładu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

KURCZE DAM ZATEM TO ROZPORZADZENIE W CAŁOŚCI (chyba się nie zmieniło na dzień dzisiejszy, jutro sprawdzę)

albo ja nie wim o czym pisze albo Wy

Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1992
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej „poszkodowanymi”, zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Poszkodowani prowadzący pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)), w stosunku do których postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", zgłaszają wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności.

§ 3. 1. Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:
1) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;
2) dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
3) przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
4) przesłuchanie świadków wypadku;
5) zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
2. Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 3-6 ustawy.
3. Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

§ 4. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.

§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku podmioty zobowiązane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 9-14 ustawy, powiadamiają pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel Zakładu.

Na paragrał 5 się powoływałem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

CZY KTOŚ MNIE TERAZ ROZUMIE???????
czy jeszcze coś wytłumaczyć?????

EURO 2012, praca wre:

Premier zapomniał o Euro 2012?

autor: MAGDA KAZIKIEWICZ, ak, 2008-01-16, Ostatnia aktualizacja: 2008-01-17

Donald Tusk jest szefem Komitetu Organizacyjnego Euro 2012. Zespół ma przygotować harmonogram działań niezbędnych do zorganizowania mistrzostw, a także opracować plan finansowy dla Stadionu Narodowego, ale od lipca ub. roku nie zebrał się.

Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, który powstanie na Euro 2012, ma być finansowana przez budżet państwa. Za opracowanie planu finansowego przygotowań do mistrzostw, w tym środków na stołeczną arenę, odpowiada komitet, który pod koniec kwietnia 2007 roku powołał ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Za jego rządów zespół zdążył spotkać się tylko dwa razy.

Po wyborach na czele komitetu stanął Donald Tusk. Jak ustaliło ŻW, nie znalazł czasu, by zwołać jego posiedzenie. Potwierdza to Adam Olkowicz, szef zespołu PZPN ds. Euro 2012. – Polski Związek Piłki Nożnej może uczestniczyć w posiedzeniach komitetu tylko na prawach członka – tłumaczy Olkowicz. – Ale od lipca nikt mnie na nie nie zapraszał. Nie słyszałem, by zespół się zbierał – dodaje. O zwołaniu komitetu decyduje jego przewodniczący, czyli Donald Tusk.

– Trwają prace nad formułą funkcjonowania komitetu, by był on bardziej skuteczny. W przyszłym tygodniu podamy szczegóły – tłumaczy krótko Agnieszka Liszka, rzecznik rządu.
Premier nie tylko nie zwołał posiedzenia zespołu, ale nie wymienił także jego członków. W jego skład nadal wchodzą powołani przez Jarosława Kaczyńskiego politycy PiS: Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wassermann i Mariusz Błaszczak.

– Nikt mnie nie odwołał – mówi Mariusz Błaszczak, poseł PiS, wcześniej minister i szef kancelarii premiera. – Moje nazwisko wciąż widnieje w zarządzeniu premiera. Uznałem, że skoro nie jestem już ministrem, to członkiem komitetu też nie. Pewności jednak nie mam – mówi Błaszczak. I dodaje: – Wiele razy słyszeliśmy, że Euro to priorytet Tuska, a on nawet nie zwołał komitetu. To źle o nim świadczy.

MINISTER TRANSPORTU TEŻ MYŚLI O EURO

W skład Komitetu Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 poza premierem wchodzą też ministrowie: sportu, rolnictwa, edukacji narodowej, budownictwa, finansów, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju regionalnego, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, sprawiedliwości, transportu oraz zdrowia.

Co ciekawe, Ministerstwa Transportu już nie ma, ale do tej pory nie dokonano właściwych zmian w zarządzeniu premiera. Poza ministrami w posiedzeniach uczestniczą szefowie: UOKIK, Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej i UKIE.

W pracach Komitetu mogą też uczestniczyć m.in. wojewodowie i prezydenci miast, w których odbędą się mecze mistrzostw świata, prezes TVP i Polskiego Radia oraz przedstawiciel PZPN

Ale bałagan. Ukraińcy chyba niebawem zrezygnują z naszej pomocy.

Poseł Bogdan Zdrojewski, robił na mnie dobre wrażenie. Nie zmieniło tego nawet drobne starcie w pewnej sprawie dotyczącej Bronisława Komorowskiego. Rozumiałem, że Zdrojewski lojalnie bronił kolegę partyjnego. Starał się zresztą odpowiadać tak, aby mnie nie urazić. I oto ostatnio Zdrojewski, zaskoczył mnie. W związku z trwającymi obecnie przymiarkami do sformowania nowego rządu PO-PSL udzielił wywiadu gazecie „Fakt” (cytat za gazetą „Dziennik” z 27 października br.)

„Zdrojewski: Poradzę sobie i w MON, i w kulturze”.
"Jest pan typowany na ministra obrony lub ministra kultury w nowym rządzie. Te dwa resorty bardzo się od siebie różnią..."

A Zdrojewski odpowiada:
"Bardzo się cieszę z tej rozpiętości. Pracowałem na nią ostatnie 3-4 lata. Zależało mi na tym, aby wyjść z wąskiego, choć ważnego pola samorządowego, i widzę, że zostało to dostrzeżone. Najpierw niezwykle intensywnie zajmowałem się kulturą, a przez ostatnie dwa lata obroną narodową. Decyzja oczywiście należy do Donalda Tuska."

Wydaje się oczywistością, że nawet polityk aspirujący do roli ministra, a może – ze względu na jego ogromny wpływ na daną dziedzinę państwa - on przede wszystkim, powinien legitymować się posiadaniem wiedzy w obejmowanym obszarze zarządzania. Tymczasem pan Zdrojewski uważa, że może objąć stanowiska wymagające tak różnych kwalifikacji jak resort kultury i resort obrony? Twierdzi, że zdobył niezbędne kwalifikacje zarówno do kierowania żołnierzami jak i artystami.
Na stronie internetowej pana posła czytamy o jego wykształceniu i pracy zanim został prezydentem Wrocławia:
Policealne Studium Ekonomiczne - technik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw 1977-1979.
Technikum Fotograficzne (nie ukończone ze względu na podjęcie studiów) 1978-1979.
Uniwersytet Wrocławski - mgr Filozofii 1979-1983 i mgr Kulturoznawstwa 1982-1985.
Ukończone Studium Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich 1986.
I nie zakończone doktoratem studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim 1989-1990.
O pracy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" instruktor fotografii i instruktor ds. społ. 1986-1988.
Pracownik naukowy w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1983 – 1990.
Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 1989 – 1995. Od 1995 roku urlopowany.

A jak wyglądają kwalifikacje posła Zdrojewskiego w dziedzinie obrony narodowej?
Ukończony w 1995 r Kurs Obrony Cywilnej (zarządzanie kryzysowe) w Akademii Obrony Narodowej i przewodniczenie sejmowej komisji obrony przez dwa lata (2005-2007).
Hmm?

Dziś (30.10.) czytam, że poszukiwania kandydata na MON nadal trwają.
RSz

W kwestii doradztwa co można, czego nie, to ja może tylko wkleję:


Dz.U.99.65.743
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1999 r.)
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
2. Do obowiązków płatnika składek należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.
§ 2. Kontrola formalna zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1) nie zostało sfałszowane,
2) zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.
§ 3. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w § 2 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.
§ 4. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, płatnik składek występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. 1. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:
1) nie wykonuje pracy zarobkowej,
2) nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
2. Kontrolą, o której mowa w ust. 1, obejmuje się również ubezpieczonych zwolnionych od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy.
§ 6. Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny polega na ustaleniu, czy:
1) ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej,
2) ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem,
3) poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę; nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
§ 7. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki.
§ 8. Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy płatnik składek wystawia imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 9. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli okoliczności, o których mowa w § 5 i 6, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 10. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.
§ 11. Przepisy rozporządzenia stosują odpowiednio terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 12. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (Monitor Polski Nr 42, poz. 263).
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.


Myślę, że pracodawca (czytaj dowódca) może spokojnie się na to powołać, a to tylko dlatego, że korzystamy z takich samych zwolnień lekarskich jak w cywilu.

Szanowni koledzy z SIL.Wystarczy poszukać i jest:
PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14.04.2008 r. 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego
żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kwotą bazową w rozumieniu rozporządzenia jest kwota 1.500 zł.”;
2) w § 10a po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do okresu służby uprawniającego do przyznania dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres pobierania przez żołnierza zawodowego dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych, na podstawie obowiązujących przed dniem 1 lipca 2004 r. przepisów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.”;
3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Żołnierz zawodowy, który pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby, otrzymuje miesięczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,05;
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,06;
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,08;
4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,12.”;
4) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:
1) po trzech latach służby wojskowej - 3 %;
2) po sześciu latach służby wojskowej - 6 %;
3) po dziewięciu latach służby wojskowej - 9 %;
4) po dwunastu latach służby wojskowej - 12 %;
5) po piętnastu latach służby wojskowej - 15 %;
6) po dwudziestu latach służby wojskowej - 20 %;
7) po dwudziestu pięciu latach służby wojskowej - 25 %;
8) po trzydziestu latach służby wojskowej - 30 %
- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.”.

§ 2.
1. Podwyższenie dodatków specjalnych i służbowych wynikające ze zmiany wysokości kwoty bazowej nie wymaga wydawania nowych decyzji.
2. Żołnierzowi zawodowemu otrzymującemu do dnia 30 czerwca 2008 r. dodatek za długoletnią służbę wojskową po pięciu lub dziesięciu latach służby wojskowej, któremu w związku z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje ten dodatek w niższej stawce miesięcznej, zachowuje się prawo do otrzymywanej dotychczasowej stawki dodatku za długoletnią służbę wojskową do czasu uzyskania wyższej stawki dodatku.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Teraz życzę spokojnego wypoczynku i aby pieniążki latem pojawiły się na Waszych kontach.Z lotniczym pozdrowieniem
Ptica

[ Dodano: Czw 01 Maj, 2008 ]

Chyba o tym pisze jurek_01 :

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14.04.2008 r. 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego
żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kwotą bazową w rozumieniu rozporządzenia jest kwota 1.500 zł.”;
2) w § 10a po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do okresu służby uprawniającego do przyznania dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres pobierania przez żołnierza zawodowego dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych, na podstawie obowiązujących przed dniem 1 lipca 2004 r. przepisów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.”;
3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Żołnierz zawodowy, który pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby, otrzymuje miesięczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,05;
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,06;
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,08;
4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,12.”;
4) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:
1) po trzech latach służby wojskowej - 3 %;
2) po sześciu latach służby wojskowej - 6 %;
3) po dziewięciu latach służby wojskowej - 9 %;
4) po dwunastu latach służby wojskowej - 12 %;
5) po piętnastu latach służby wojskowej - 15 %;
6) po dwudziestu latach służby wojskowej - 20 %;
7) po dwudziestu pięciu latach służby wojskowej - 25 %;
8) po trzydziestu latach służby wojskowej - 30 %
- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.”.

§ 2.
1. Podwyższenie dodatków specjalnych i służbowych wynikające ze zmiany wysokości kwoty bazowej nie wymaga wydawania nowych decyzji.
2. Żołnierzowi zawodowemu otrzymującemu do dnia 30 czerwca 2008 r. dodatek za długoletnią służbę wojskową po pięciu lub dziesięciu latach służby wojskowej, któremu w związku z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje ten dodatek w niższej stawce miesięcznej, zachowuje się prawo do otrzymywanej dotychczasowej stawki dodatku za długoletnią służbę wojskową do czasu uzyskania wyższej stawki dodatku.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


Premier Tusk zaapelował do podatników

Urzędy skarbowe będą wpłacać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, niezależnie od tego, czy podatnik wspomagający daną organizację ma zaległości podatkowe - poinformował premier Donald Tusk.

W piątek podczas briefingu w Warszawie premier powiedział, iż wraz z ministrem finansów Jackiem Rostowskim zdecydowali o uchyleniu niedawnego zarządzenia resortu finansów. Nakazywało ono urzędom skarbowym sprawdzić, czy podatnik chcący wspomóc wybraną organizację nie ma zaległości podatkowej.

Zarządzenie MF opisała w piątek "Rzeczpospolita". Wynika z niego, że jeżeli kontrolowany ma choćby jednodniową zaległość podatkową, urzędnicy mają nie przekazywać pieniędzy na konto organizacji pożytku publicznego.

Premier poinformował, że omawiał te kwestie z ministrem finansów. Dodał, iż przepisy ustawy o podatku PIT nie dają podstawy do takich działań.

"Możemy z pełną odpowiedzialnością uchylić zalecenie, które uzależniało przekazanie 1 proc. od sprawdzenia przez urząd skarbowy, czy należności podatkowe zostały w pełni spłacone przez obywatela. Warunek ustawowy jest jeden - do 30 kwietnia musimy zdążyć ze swoim PIT-em i wpisać numer KRS" - powiedział premier.

Jednocześnie premier zaapelował do podatników, by przekazywali 1 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Podkreślił, że jeśli tysiące osób zdecydują się na taki akt woli, będzie to znacząca pomoc dla najsłabszych.

Przypomniał, że w tym roku wspomaganie organizacji pożytku publicznego jest łatwiejsze. Wystarczy w zeznaniu podatkowym podać kwotę (nie wyższą niż 1 proc. podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) oraz nazwę wybranej organizacji i jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Urząd ma czas na przekazanie zebranych kwot do końca lipca.

Można wybrać tylko jedną organizację - z zamieszczonych w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Premier podkreślił, że podatnicy mogą wybierać wśród ponad 5 tys. organizacji, realizujących różnorodne cele. Ujawnił, że on wraz z żoną przekazał 1 proc. podatku na hospicjum św. Faustyny w Sopocie, jego córka - na organizację zajmującą się ochroną koni, a syn - na skansen parowozów w Kościerzynie.

Jak poinformowało w piątek ministerstwo finansów na swoich stronach internetowych, wyłącznym warunkiem przekazania przez urzędy skarbowe 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest złożenie w ustawowym terminie zeznania podatkowego wraz ze wskazaniem tej organizacji, co ma polegać na podaniu nazwy organizacji oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekazania 1 proc. nie można uzależniać od dokonania i terminu wpłaty przez podatnika podatku - napisano w komunikacie.

źródło: onet.pl

Premier zapomniał o Euro 2012?

autor: MAGDA KAZIKIEWICZ, ak, 2008-01-16, Ostatnia aktualizacja: 2008-01-17

Donald Tusk jest szefem Komitetu Organizacyjnego Euro 2012. Zespół ma przygotować harmonogram działań niezbędnych do zorganizowania mistrzostw, a także opracować plan finansowy dla Stadionu Narodowego, ale od lipca ub. roku nie zebrał się.
Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, który powstanie na Euro 2012, ma być finansowana przez budżet państwa. Za opracowanie planu finansowego przygotowań do mistrzostw, w tym środków na stołeczną arenę, odpowiada komitet, który pod koniec kwietnia 2007 roku powołał ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Za jego rządów zespół zdążył spotkać się tylko dwa razy.

Po wyborach na czele komitetu stanął Donald Tusk. Jak ustaliło ŻW, nie znalazł czasu, by zwołać jego posiedzenie. Potwierdza to Adam Olkowicz, szef zespołu PZPN ds. Euro 2012. – Polski Związek Piłki Nożnej może uczestniczyć w posiedzeniach komitetu tylko na prawach członka – tłumaczy Olkowicz. – Ale od lipca nikt mnie na nie nie zapraszał. Nie słyszałem, by zespół się zbierał – dodaje. O zwołaniu komitetu decyduje jego przewodniczący, czyli Donald Tusk.

– Trwają prace nad formułą funkcjonowania komitetu, by był on bardziej skuteczny. W przyszłym tygodniu podamy szczegóły – tłumaczy krótko Agnieszka Liszka, rzecznik rządu.
Premier nie tylko nie zwołał posiedzenia zespołu, ale nie wymienił także jego członków. W jego skład nadal wchodzą powołani przez Jarosława Kaczyńskiego politycy PiS: Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wassermann i Mariusz Błaszczak.

– Nikt mnie nie odwołał – mówi Mariusz Błaszczak, poseł PiS, wcześniej minister i szef kancelarii premiera. – Moje nazwisko wciąż widnieje w zarządzeniu premiera. Uznałem, że skoro nie jestem już ministrem, to członkiem komitetu też nie. Pewności jednak nie mam – mówi Błaszczak. I dodaje: – Wiele razy słyszeliśmy, że Euro to priorytet Tuska, a on nawet nie zwołał komitetu. To źle o nim świadczy.

MINISTER TRANSPORTU TEŻ MYŚLI O EURO
W skład Komitetu Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 poza premierem wchodzą też ministrowie: sportu, rolnictwa, edukacji narodowej, budownictwa, finansów, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju regionalnego, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, sprawiedliwości, transportu oraz zdrowia.

Co ciekawe, Ministerstwa Transportu już nie ma, ale do tej pory nie dokonano właściwych zmian w zarządzeniu premiera. Poza ministrami w posiedzeniach uczestniczą szefowie: UOKIK, Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej i UKIE.

W pracach Komitetu mogą też uczestniczyć m.in. wojewodowie i prezydenci miast, w których odbędą się mecze mistrzostw świata, prezes TVP i Polskiego Radia oraz przedstawiciel PZPN.

http://www.zw.com.pl/zw2/index.jsp?plac ... &page=text

Koniec ery spadającego bezrobocia

Patrycja Maciejewicz 2008-09-05, ostatnia aktualizacja 2008-09-05 20:42

Bezrobocie wciąż spada, ale rynek pracy zaczyna dostawać zadyszki. Są województwa, gdzie bezrobocie już rośnie. Więcej ofert zatrudnienia można znaleźć głównie w silnych, uprzemysłowionych regionach Polski

W skali całego kraju najnowsze dane dają jeszcze powody do entuzjazmu. Bezrobotnych nadal ubywa, a pensje rosną w zawrotnym dla ekonomistów, dwucyfrowym tempie. Według najnowszego szacunku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sierpniu w rejestrze urzędów pracy było 1 mln 405 tys. osób. To o 18 tys. mniej niż w lipcu. Stopa bezrobocia po raz kolejny spadła - z 9,4 do 9,3 proc.

A sytuacja będzie jeszcze lepsza, jeśli przyjmiemy unijną metodologię liczenia. Unijni statystycy za bezrobotnych nie uznają np. osób pracujących na czarno albo niezainteresowanych podjęciem pracy - pomimo że są zarejestrowane w pośredniaku. I dzięki temu statystyki Eurostatu, unijnego urzędu statystycznego, mówią o 6,8-proc. bezrobociu w Polsce w lipcu. Tak niska stopa bezrobocia daje Polsce miejsce w środku europejskiej stawki. Po raz pierwszy od dekady!

Niestety, optymizm pryska po lekturze szczegółowych danych o polskim rynku pracy. Wyraźnie z nich widać, że dobre czasy malejącego bezrobocia się kończą.

Po pierwsze, spadek bezrobocia ma coraz mniejszą dynamikę. Ministerstwo Pracy przypomina, że jeszcze w ubiegłym roku między lipcem a sierpniem bezrobocie zmniejszyło się o ponad 34 tys. osób. Podobnie było w 2006 r. W tym roku spadek był o połowę mniejszy. Co gorsza jednak, w dwóch województwach - świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano wzrost bezrobocia.

- To pierwsze skutki spowolnienia, które zaczyna dotykać naszą gospodarkę - oceniają ekonomiści. Wprawdzie dane o PKB w II kwartale pokazały na razie symboliczne wyhamowanie, jednak eksperci są zdania, że już w III kwartale gospodarcze spowolnienie będzie bardziej widoczne.

Ministerstwo Pracy przyznaje, że w sierpniu firmy zgłosiły do urzędów pracy potrzebę zatrudnienia 98 tys. osób, prawie o 10 proc. mniej niż w lipcu. Spadek liczby ofert pracy dotyczył aż 12 województw, najsilniejszy - ponad trzydziestoprocentowy - był w województwie podlaskim. A przez wiele lat, jak zauważają analitycy Banku Millennium, trend był inny: propozycji zatrudnienia było w sierpniu więcej niż w lipcu.

- Ofert pracy przybywa coraz wolniej, i to będzie widoczne coraz lepiej. Niektóre branże już nasyciły się, innych zaskoczyło pogorszenie warunków eksportu - mówi prof. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej, która opracowuje Barometr Ofert Pracy na podstawie liczby anonsów rekrutacyjnych w prasie. - Jeszcze niedawno w przedsiębiorstwach przybywało kilkanaście tysięcy miejsc pracy miesięcznie. Dziś jest to zaledwie kilka tysięcy, a np. w czerwcu tylko tysiąc - wtóruje Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Banku.

Z kolei Mateusz Walewski, ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, ostrzega: - Nie liczyłbym już na imponującą poprawę sytuacji na rynku pracy. W całym 2009 r. bezrobocie może spaść już tylko o 0,5 pkt proc.

Jeszcze większym pesymistą jest Robert Pater z Wyższej szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: - Od połowy przyszłego roku bezrobocie może już zacząć rosnąć. W skali całego kraju. Najdłużej dobra sytuacja utrzyma się w regionach uprzemysłowionych, gdzie mieliśmy duży napływ inwestycji zagranicznych. Gorzej z Polską wschodnią, gdzie nawet w najlepszych czasach sytuacja poprawiała się wolno - mówi Pater.

Negatywnym trendom może się oprzeć kilka gałęzi gospodarki. - Zatrudniać będzie raczej budownictwo, gdzie rąk do pracy wciąż brakuje, oraz inne usługi. W tym handel. Ale raczej większe firmy, które korzystają z popytu na sprzęt RTV, AGD i meble - wylicza Robert Pater. Ekonomiści podkreślają, że dobrą koniunkturą najdłużej będą się cieszyć usługi. Dzięki dynamicznie rosnącym wynagrodzeniom Polaków po prostu stać nas nie tylko na jedzenie i ubranie, ale też na pójście do kina, restauracji, skorzystanie z usług doradcy finansowego. W tych branżach nadal więc będą rekrutować.

Źródło: Gazeta Wyborczahttp://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ ... bocia.html